Openbare Verhoudings

Gebruik gerus die meegaande vorm om ‘n boodskap na Afrikaanse Nuus te stuur. Indien u enige reaksie op u boodskap verlang, is dit belangrik om volledige en verifieerbare kontakbesonderhede te verskaf. Die Redaksie en Webmeester reageer geensins op skrywes indien enige informasie ontbreek nie.

Let asseblief daarop dat ons nie namens enige van die onafhanklike skrywers of ander publiseerders kan optree of reageer nie. Kontak asseblief die betrokke persoon of publikasie direk. Waar moontlik, sal ons poog om boodskappe aan te stuur indien ‘n skrywer se kontakbesonderhede sou ontbreek.

Voltooi asseblief die meegaande vorm om u boodskap te stuur.

AFRIKAANSE NUUS - KONTAK VORM:
* Dui ‘n verpligte veld aan
Die naam van u organisasie of firma word verlang indien u namens 'n organisasie skryf.

Dui aan of u 'n amptelik aangestelde verteenwoordiger van die betrokke organisasie is.

U straatadres word benodig indien u 'n antwoord op u skrywe verlang of indien u 'n organisasie verteenwoordig.

U posadres word benodig indien u 'n antwoord op u skrywe verlang of indien u 'n organisasie verteenwoordig.

U kan 'n dokument of foto aanheg indien u wil

Aanvaarbare aanhangsel tipes: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maksimum grootte van aanhangsel: 1mb.