Die Boek van die Lewe

Bybel (640x480) Lees: Openb. 20:11 – 15. “En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen …” (Openb. 20:12).

Op die oordeelsdag, die dag van verheerliking, sal die heerlikheid van die verlossing wat Jesus Christus gebring het, tot volle ontplooiing kom. Alle mense wat ooit geleef het sedert Adam, sal voor die regterstoel van God, dit is Christus, verskyn om die laaste en finale oordeel aan te hoor.

Daar sal twee boeke wees waarop die oordeel gegrond sal wees: Die eerste boek, die boek van die lewe, bevat die name van al die uitverkorenes wie se name daarin opgeteken is voor die grondlegging van die aarde (Openb. 3:5 “… en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie …” en Openb. 13:8 “… van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is …”).

Hierdie kinders van God sal die ewige heerlikheid beërwe en die nuwe hemel en die nuwe aarde binnegaan. Die tweede boek bevat al die sondes van diegene wie se name nie in die boek van die lewe opgeteken is nie. En vir elke en iedere sonde wat elke en iedere sondaar gepleeg het, sal die Here die ewige straf oplê.

Dit is sekerlik die duidelikste bevestiging van die wonder van die vergifnis van sonde wat ons kan vra.

Elkeen wat uit genade die geloof van God af ontvang, en hulle sondes bely in die Naam van Jesus Christus, se sondes word vergewe; dit wil sê dit word uitgewis sodat dit nie langer meer teen hulle gehou word nie.

So word Jesus Christus se soendood aan die kruis en ons geloof in Hom as ons Saligmaker, tot op die laaste letter afgehandel. Dit is die saligheid van die verheerliking.

Gebed: Dankie, Here Jesus, dat U ook vir my die saligheid onherroepelik verdien het aan die kruis.

AMEN.

Skrywer: Adri van Staden