Vader is Almagtig!

Bybel (640x480)DAGSTUK – Kom ons kyk hoe Almagtig is ons Vader. Kyk hoe het Hy deur die geslag van Adam tot Noag vir ons voorspel, hoe Hy ons sal verlos en red!

 • Adam: Man of Mens
 • Set: Aangestel (appointed), bemagtig (possess)
 • Enos: Sterfling (mortal man), swak (feeble), verganklik (frail)
 • Kenan: droefheid en smart (sorrow)
 • Mahalálel: Die Geseënde God (Elohim), (The blessed God)
 • Jered: Wat sal Neerdaal (shall come down), (Descent)
 • Henog: Om ons te onderrig en te leer (teaching, to instruct)
 • Lameg: Wanhoop (the despairing)
 • Noag: Trooster en Rus (comfort, rest)
 • Kain: Die besit van kennis
 • Irad: Vinnig en met spoed
 • Mehújael: God is in oorlog
 • Metúsael: Man van god

Die Man is aangestel en bemagtig as verganklike sterfling op aarde om in droefheid en smart te leef, maar die geseënde God, Messiah sal neerdaal om in vlees, Jes 7:14  Daarom sal Vader self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom ImmánuEl noem. Mat 1:23 Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom EmmánuEl noem, dit is, (as dit vertaal word: Vader (God) met ons) ons te kom onderrig en te leer en dat Sy dood vir ons sal bring hoop en nie wanhoop, deur die Trooster (Heilige Gees) te stuur en daardeur gered kan word vir ‘n ewige Rus.

Joh 16:7 Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;
Joh 16:8 en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:
Joh 16:9 van sonde, omdat hulle in My nie glo nie;
Joh 16:10 en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie;
Joh 16:11 en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.

Gen 4:20 En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere. Leef net en oorleef. Bestaans-boerdery. “Don’t worry, be happy!” Gaan net aan en moenie ondersoek instel, of meer wil leer nie. Luister na die Ds. maar moet self nie ondersoek instel deur die Heilige Gees (Trooster) nie.
Dis waar die meeste hulle vandag bevind. Jer 33:3 Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.

Gen 4:21 Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat op siters en fluite speel. Jubal klink amper na jubel? ………….. Drugs and Rock & Roll. Waar is ons vandag? Vir baie is dit die begin en einde! Geniet jou lewe en beproef alles, maar behou die goeie! Wat sê die kerke? Jy mag maar so nou en dan sonde doen, want “Jesus” het dit kom afwas!! Word wakker my Boervolk, jou wie se naam voor die grondlegging van die wêreld in die Boek van die Lewe geskrywe staan. 2 Kronieke 7:14 en Spr 8:23 Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Lees die hele Spreuke 8.

Gen 4:22 En Silla het ook gebaar, naamlik Tubal-Kain, ‘n smid wat allerhande koper— en ysterinstrumente gemaak het. En die suster van Tubal-Kain was Naéma. Hy het nasies teen mekaar laat opstaan. Hy het wapens gemaak vir selfvededigging en om ander mee aan te val! Wat gebeur vandag nog? Oorlog op oorlog. Wie is die oorsaak daarvan? Wie was die eerste mense moordenaar? Joh 8:44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. Gen 3:15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Tot met Sy wederkoms, sal daar oorlog woed, maar soek na die waarheid en dit sal jou vrymaak!

AMEN

Boerevolk Erfenisbewaring